انجمن صنایع همگن پلاستیک در بیست و نهمین نمایشگاه پلاستیک ترکیه _ استانبول (آذر 98)
2019-12-29
شرکت صناف (Sanaf) در بیست و نهمین نمایشگاه پلاستیک ترکیه _ استانبول (آذر 98)
2019-12-31

اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ( Opex ) در بیست و نهمین نمایشگاه پلاستیک ترکیه _ استانبول (آذر 98)