شرکت پارس پلاستیک خوزستان (Pars plastic) در بیست و نهمین نمایشگاه پلاستیک ترکیه _ استانبول (آذر 98)
2019-12-29
اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ( Opex ) در بیست و نهمین نمایشگاه پلاستیک ترکیه _ استانبول (آذر 98)
2019-12-31

انجمن صنایع همگن پلاستیک در بیست و نهمین نمایشگاه پلاستیک ترکیه _ استانبول (آذر 98)