شرکت دنیا پلیمر در نمایشگاه مشهد پلاست (مهر 1400)
2021-11-13
شرکت اطلس ماشین در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)
2022-06-14

 

حضور شرکت ساینا پلیمر (ساینا سپهر اسپادانا) در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست.