شرکت کارنو در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)
2022-06-28

حضور شرکت پادنا پلیمر در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست.

پادنا پلیمر یکی از غرفه داران نمایشگاه اصفهان پلاست 1401 بود.