شرکت اطلس ماشین در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)
2022-06-14
شرکت پادنا پلیمر در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)
2022-06-28

حضور شرکت کارنو ماشین در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست.
کارنو یکی از غرفه داران نمایشگاه اصفهان پلاست 1401 بود.