2020-08-03

شرکت هریس پلاستیک زمانی در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-06-06

شرکت سعید پلاستیک در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-06-01

شرکت نوئل در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-17

شرکت ملینا پلاستیک در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-17

شرکت سپید پلاست صانع در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-13

شرکت مهسان در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-13

شرکت صنایع پلاستیک گلچین در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-09

شرکت گروه تولیدی آپادانا در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-19

شرکت پارس پلاستیک خوزستان در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)