2021-06-02

شرکت رایکا پلاست مهرگان (ری پلاست) در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-21

شرکت کی وان تویز (K1toys) در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-03

شرکت تهران پلاستیک تابا (TAPCO) در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-01-20

شرکت تک پلاستیک در نمایشگاه لوازم خانگی (دی 99)

2021-01-19

شرکت فاران پلاستیک در نمایشگاه لوازم خانگی (دی 99)

2020-09-22

شرکت مهربان پلاست در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-08-03

شرکت هریس پلاستیک زمانی در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-06-06

شرکت سعید پلاستیک در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-06-01

شرکت نوئل در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)