2019-10-15

شرکت صدف پلاستیک (Sadaf plastic) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-09-15

شرکت صنایع پیکره در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-09-04

شرکت پت توژال در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-08-31

شرکت هما پلاست در نمایشگاه صنعت ساختمان (مرداد 98)

2019-08-27

شرکت سنی (SANI) در نمایشگاه صنعت ساختمان (مرداد 98)

2019-08-19

شرکت تهران پلیمر یارا در نمایشگاه صنعت ساختمان (مرداد 98)

2019-08-18

شرکت پارس صدرا در نمایشگاه صنعت ساختمان (مرداد 98)

2019-08-10

شرکت اطلس پلاستیک (Atlas) در نمایشگاه صنعت ساختمان (مرداد 98)

2019-08-10

شرکت ایرانیان ایستا پلیمر شریف در نمایشگاه صنعت ساختمان (مرداد 98)