2019-08-01

شرکت کلای برگ (clay berg) در نمایشگاه صنعت ساختمان (مرداد 98)

2019-07-29

شرکت پرداد پلاست در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)

2019-07-25

شرکت پلاستیک صنعت رادمهر در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)

2019-07-23

شرکت شانار پلاستیک آذر (Shanar plastic azar) در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)

2019-07-08

شرکت کیمیا صنعت در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-07-06

شرکت نوید صنعت پلاست (هدهد) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-06-26

شرکت تاپکو (Tapco) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-06-20

شرکت ملینا پلاستیک (Melina) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-06-01

شرکت آوند پلیمر اسپادانا در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)