2020-06-06

شرکت نکو بهینه ماشین (NBM) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-06-06

شرکت سعید پلاستیک در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-06-01

شرکت نوئل در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-06-01

سایت خبری ایرانیان پلاست در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-27

شرکت البرز ماشین جی در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-27

شرکت ماشین سازی فرمانی در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-19

شرکت نوین فن آور ماشین پارس در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-19

شرکت میلان کالا پلاست در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-17

شرکت ملینا پلاستیک در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)