2020-05-02

شرکت مجتمع صنعتی ام تی سی در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-02

شرکت گرانول رباط در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-26

شرکت ایران مستربچ در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-26

شرکت گروه مهندسی و ماشین سازی کشاورز در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-19

شرکت پارس پلاستیک خوزستان در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-19

شرکت پولاد در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-18

شرکت خورشید دریای شرق در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-18

شرکت پلاستیک کار در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-13

شرکت جرقه گیر برق آزاد در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)