2020-04-13

شرکت ظهراب در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-07

شرکت فرا صنعت طبرستان در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-07

شرکت نایلون سپید در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-11-27

شرکت هوایار (Havayar) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-11-27

شرکت اکسون پلیمر (Axon Polymer) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-11-16

شرکت پرشین ماشین اسپادانا در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-11-09

شرکت اطلس ماشین در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-11-05

گروه صنعتی برادران کیخسروی در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-10-20

شرکت نکو پلیمر آرسام در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)