2020-10-31

شرکت پارسیان در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-10-01

شرکت ام تی سی در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-06-06

شرکت نکو بهینه ماشین (NBM) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-06-06

شرکت سعید پلاستیک در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-06-01

شرکت نوئل در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-06-01

سایت خبری ایرانیان پلاست در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-27

شرکت البرز ماشین جی در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-27

شرکت ماشین سازی فرمانی در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-19

شرکت نوین فن آور ماشین پارس در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)