2020-12-07

شرکت مهام آرین ماشین در نمایشگاه تهران پلاست 2018

2020-12-01

شرکت البرز ماشین جی در نمایشگاه تهران پلاست 2018

2020-12-01

شرکت الکتروهیدرولیکان در نمایشگاه تهران پلاست 2018

2020-08-15

شرکت الکتروهیدرولیکان در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-08-15

شرکت پویا پلیمر امیرکبیر در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-08-03

شرکت هریس پلاستیک زمانی در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-08-03

شرکت خورشید دریای شرق در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-21

شرکت تهران مبرد در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-21

شرکت تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)