2021-07-19

شرکت تکنوکار در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-07-19

شرکت پولاد در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-06-02

شرکت سردآوران نو اندیش در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-06-02

شرکت رایکا پلاست مهرگان (ری پلاست) در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-05-16

شرکت جرقه گیر برق آزاد در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-05-16

شرکت آربی در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-21

شرکت بهسا پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-03

شرکت تهران پلاستیک تابا (TAPCO) در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-03

شرکت کارا بسپار جم در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)