2019-06-29

شرکت نکو بهینه ماشین (NBM) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-06-27

شرکت مجتمع صنعتی ام تی سی (MTC) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-06-26

شرکت تاپکو (Tapco) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-06-20

شرکت ملینا پلاستیک (Melina) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-06-17

شرکت سیلندر و مارپیچ سازی هایتک در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-06-16

شرکت ایساتیس (Isatis) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-06-13

شرکت البرز ماشین جی (AMJ) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-06-12

شرکت قالب سازی برادران کیخسروی (تکنیکال صنعت) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-06-01

شرکت آوند پلیمر اسپادانا در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)