2021-05-16

شرکت آربی در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-21

شرکت بهسا پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-03

شرکت تهران پلاستیک تابا (TAPCO) در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-03

شرکت کارا بسپار جم در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-01-20

شرکت تک پلاستیک در نمایشگاه لوازم خانگی (دی 99)

2021-01-19

شرکت فاران پلاستیک در نمایشگاه لوازم خانگی (دی 99)

2020-12-07

نشریه مدیریت نوین در نمایشگاه تهران پلاست 2018

2020-12-07

شرکت مهام آرین ماشین در نمایشگاه تهران پلاست 2018

2020-12-01

شرکت البرز ماشین جی در نمایشگاه تهران پلاست 2018