2020-10-01

شرکت ام تی سی در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-10-01

شرکت دکتر آلمن در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-09-30

انجمن صنایع همگن پلاستیک در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-09-30

شرکت دقت پلاست در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-09-22

شرکت آرسام پلاست در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-09-22

شرکت مهربان پلاست در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-08-23

انتخابات انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران – بخش دوم (سال 98)

2020-08-23

انتخابات انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران – بخش اول (سال 98)

2020-08-15

شرکت الکتروهیدرولیکان در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)