2020-07-11

شرکت آرتان پترو در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-11

شرکت مهندسی و ماشین سازی کشاورز در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-08

شرکت اکسون پلیمر در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-08

شرکت اطلس ماشین پلیمر در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-06-30

شرکت آریا پلیمر پیشگام در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-06-30

شرکت تکنوکار در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-06-15

شرکت پیوند پلیمر کیمیا در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-06-15

شرکت کارنو در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-06-06

شرکت نکو بهینه ماشین (NBM) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)