2020-05-13

شرکت مهسان در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-13

شرکت صنایع پلاستیک گلچین در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-09

شرکت گروه تولیدی آپادانا در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-09

شرکت بهسا پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-05

شرکت تاپ تکنیک در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-05

شرکت کوشا ماشین سپاهان در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-03

شرکت ماشین سازی پارس در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-03

شرکت سردآوران نواندیش در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-02

شرکت مجتمع صنعتی ام تی سی در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)