2021-05-16

شرکت آربی در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-26

شرکت نکو بهینه ماشین (NBM) در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-26

شرکت آریا پلیمر پیشگام در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-21

شرکت کی وان تویز (K1toys) در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-21

شرکت بهسا پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-03

شرکت تهران پلاستیک تابا (TAPCO) در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-03

شرکت کارا بسپار جم در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2020-11-22

شرکت تلاش صنعت در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-11-17

شرکت میلان کالا پلاست در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)