2020-11-17

شرکت وستا پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-11-07

شرکت چیلر صنعتی البرز در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-11-07

شرکت آوا پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-11-02

شرکت آربی در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-10-31

شرکت پارسیان در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-10-14

نشریه مدیریت نوین در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-10-01

شرکت ام تی سی در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-10-01

شرکت دکتر آلمن در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-09-30

انجمن صنایع همگن پلاستیک در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)