2019-11-16

شرکت گوهر نایلون وحید در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-11-09

شرکت دانش بنیان دکتر آلمن در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-11-09

شرکت اطلس ماشین در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-11-05

گروه صنعتی برادران کیخسروی در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-10-20

شرکت نکو پلیمر آرسام در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-10-20

شرکت صنایع پلاستیک سجاد (Sajjad) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-10-15

شرکت کربی پلیمر (Corbi polymer) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-10-15

شرکت صدف پلاستیک (Sadaf plastic) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-10-10

شرکت ساینا پلیمر (Saina polymer) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)