2021-08-15

شرکت سجاد در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-07-19

شرکت پولاد در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-06-02

شرکت رایکا پلاست مهرگان (ری پلاست) در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-01-20

شرکت تک پلاستیک در نمایشگاه لوازم خانگی (دی 99)

2021-01-19

شرکت فاران پلاستیک در نمایشگاه لوازم خانگی (دی 99)

2020-12-07

نشریه مدیریت نوین در نمایشگاه تهران پلاست 2018

2020-12-07

شرکت مهام آرین ماشین در نمایشگاه تهران پلاست 2018

2020-12-01

شرکت البرز ماشین جی در نمایشگاه تهران پلاست 2018

2020-12-01

شرکت الکتروهیدرولیکان در نمایشگاه تهران پلاست 2018