2020-12-07

نشریه مدیریت نوین در نمایشگاه تهران پلاست 2018

2020-12-07

شرکت مهام آرین ماشین در نمایشگاه تهران پلاست 2018

2020-10-01

شرکت ام تی سی در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-10-01

شرکت دکتر آلمن در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-09-30

انجمن صنایع همگن پلاستیک در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-06-01

سایت خبری ایرانیان پلاست در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-19

شرکت پارس پلاستیک خوزستان در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-10-15

شرکت صدف پلاستیک (Sadaf plastic) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-04-06

گزارش تصویری کلی از نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)