2022-12-11

شرکت کربی پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست ـ بخش دوم (مهر 1401)

2022-11-28

شرکت کربی پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست ـ بخش اول (مهر 1401)

   
2022-10-26

شرکت کیا پلیمر و پودر کربنات الیگودرز در نمایشگاه ایران پلاست (مهر 1401)

2022-08-29

شرکت پیوند پلیمر در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)

2022-06-28

شرکت پادنا پلیمر در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)

حضور شرکت پادنا پلیمر در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست. پادنا پلیمر یکی از غرفه داران نمایشگاه اصفهان پلاست 1401 بود.    
2022-06-14

شرکت ساینا پلیمر (ساینا سپهر اسپادانا) در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)

  حضور شرکت ساینا پلیمر (ساینا سپهر اسپادانا) در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست.
2021-11-13

شرکت دنیا پلیمر در نمایشگاه مشهد پلاست (مهر 1400)

2021-09-01

شرکت دکتر آلمن در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-09-01

شرکت گرانول رباط در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)