2021-09-01

شرکت دکتر آلمن در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-09-01

شرکت گرانول رباط در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-08-15

شرکت ماهان مستربچ در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-08-15

شرکت سجاد در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-26

شرکت آریا پلیمر پیشگام در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-21

شرکت بهسا پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-03

شرکت کارا بسپار جم در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2020-11-17

شرکت وستا پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-11-07

شرکت آوا پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)