2022-12-11

شرکت کربی پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست ـ بخش دوم (مهر 1401)

2022-11-28

شرکت کربی پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست ـ بخش اول (مهر 1401)

   
2022-10-26

شرکت کیا پلیمر و پودر کربنات الیگودرز در نمایشگاه ایران پلاست (مهر 1401)

2022-08-29

شرکت پیوند پلیمر در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)

2022-08-29

شرکت میلان کالا پلاست در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)

2022-06-28

شرکت پادنا پلیمر در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)

حضور شرکت پادنا پلیمر در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست. پادنا پلیمر یکی از غرفه داران نمایشگاه اصفهان پلاست 1401 بود.    
2022-06-28

شرکت کارنو در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)

حضور شرکت کارنو ماشین در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست. کارنو یکی از غرفه داران نمایشگاه اصفهان پلاست 1401 بود.  
2022-06-14

شرکت اطلس ماشین در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)

  حضور شرکت اطلس ماشین در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست. اطلس ماشین پلیمر یکی از غرفه داران نمایشگاه اصفهان پلاست 1401 بود.
2022-06-14

شرکت ساینا پلیمر (ساینا سپهر اسپادانا) در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)

  حضور شرکت ساینا پلیمر (ساینا سپهر اسپادانا) در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست.