2020-08-03

شرکت هریس پلاستیک زمانی در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-08-03

شرکت خورشید دریای شرق در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-21

شرکت تهران مبرد در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-21

شرکت تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-15

نشریه مدیریت نوین و سایت ایرانیان پلاست در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-15

شرکت کربی پلیمر در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-13

شرکت هما پلاستیک در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-13

شرکت ماهان مستربچ در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-11

شرکت آرتان پترو در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)