2020-10-01

شرکت ام تی سی در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-09-30

شرکت دقت پلاست در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-08-15

شرکت الکتروهیدرولیکان در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-08-15

شرکت پویا پلیمر امیرکبیر در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-08-03

شرکت خورشید دریای شرق در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-21

شرکت تهران مبرد در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-13

شرکت هما پلاستیک در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-11

شرکت مهندسی و ماشین سازی کشاورز در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-07-08

شرکت اطلس ماشین پلیمر در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)