2022-08-29

شرکت میلان کالا پلاست در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)

2022-06-28

شرکت کارنو در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)

حضور شرکت کارنو ماشین در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست. کارنو یکی از غرفه داران نمایشگاه اصفهان پلاست 1401 بود.  
2022-06-14

شرکت اطلس ماشین در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)

  حضور شرکت اطلس ماشین در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست. اطلس ماشین پلیمر یکی از غرفه داران نمایشگاه اصفهان پلاست 1401 بود.
2021-07-19

شرکت تکنوکار در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-07-19

شرکت پولاد در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-06-02

شرکت سردآوران نو اندیش در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-05-16

شرکت جرقه گیر برق آزاد در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-05-16

شرکت آربی در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-26

شرکت نکو بهینه ماشین (NBM) در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)