2021-07-19

شرکت تکنوکار در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-07-19

شرکت پولاد در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-06-02

شرکت سردآوران نو اندیش در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-05-16

شرکت جرقه گیر برق آزاد در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-05-16

شرکت آربی در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-04-26

شرکت نکو بهینه ماشین (NBM) در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2020-12-07

شرکت مهام آرین ماشین در نمایشگاه تهران پلاست 2018

2020-12-01

شرکت البرز ماشین جی در نمایشگاه تهران پلاست 2018

2020-12-01

شرکت الکتروهیدرولیکان در نمایشگاه تهران پلاست 2018