2020-09-30

انجمن صنایع همگن پلاستیک در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-08-23

انتخابات انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران – بخش دوم (سال 98)

2020-08-23

انتخابات انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران – بخش اول (سال 98)

2020-07-21

شرکت تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2019-12-31

اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ( Opex ) در بیست و نهمین نمایشگاه پلاستیک ترکیه _ استانبول (آذر 98)

2019-12-29

انجمن صنایع همگن پلاستیک در بیست و نهمین نمایشگاه پلاستیک ترکیه _ استانبول (آذر 98)

2019-09-06

افطاری انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری در سال 95 (قسمت دوم)(آدینه های نوستالژی)

2019-09-06

افطاری انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری در سال 95 (قسمت اول)(آدینه های نوستالژی)

2019-04-27

شرکت تعاونی صنایع پلاستیک در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)