2020-02-05

شرکت سیلندر و مارپیچ سازی ایران در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2019-11-05

گروه صنعتی برادران کیخسروی در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-07-27

شرکت پیلان سازه در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)

2019-07-18

شرکت های تکنیک (High technic) در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)

2019-07-15

شرکت قالب سازی برادران کیخسروی (تکنیکال صنعت) در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)

2019-06-17

شرکت سیلندر و مارپیچ سازی هایتک در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-06-12

شرکت قالب سازی برادران کیخسروی (تکنیکال صنعت) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-04-25

شرکت سیلندر مارپیچ سازی ایران در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-04-23

شرکت آربی (Arbi) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)