2022-12-11

شرکت کربی پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست ـ بخش دوم (مهر 1401)

2022-11-28

شرکت کربی پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست ـ بخش اول (مهر 1401)

   
2022-10-26

شرکت کیا پلیمر و پودر کربنات الیگودرز در نمایشگاه ایران پلاست (مهر 1401)

2021-09-01

شرکت دکتر آلمن در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-09-01

شرکت گرانول رباط در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-08-15

شرکت ماهان مستربچ در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-08-15

شرکت سجاد در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-07-19

شرکت تکنوکار در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-07-19

شرکت پولاد در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)