2021-11-13

شرکت دنیا پلیمر در نمایشگاه مشهد پلاست (مهر 1400)

2021-09-01

شرکت دکتر آلمن در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-09-01

شرکت گرانول رباط در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-08-15

شرکت ماهان مستربچ در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-08-15

شرکت سجاد در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-07-19

شرکت تکنوکار در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-07-19

شرکت پولاد در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-06-02

شرکت سردآوران نو اندیش در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-06-02

شرکت رایکا پلاست مهرگان (ری پلاست) در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)