2021-11-13

شرکت دنیا پلیمر در نمایشگاه مشهد پلاست (مهر 1400)

2020-02-09

شرکت فربد پلاست تهران در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2020-02-05

شرکت سیلندر و مارپیچ سازی ایران در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2020-02-05

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2020-02-02

شرکت ماهان مستربچ در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2020-02-02

شرکت نکا پلاستیک در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2020-01-19

شرکت زجیانگ بیمتال ماشین چین در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2020-01-19

شرکت اکسون پلیمر در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2020-01-18

شرکت ایران بازیافت در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)