2020-05-17

شرکت ملینا پلاستیک در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-17

شرکت سپید پلاست صانع در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-13

شرکت مهسان در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-13

شرکت صنایع پلاستیک گلچین در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-09

شرکت گروه تولیدی آپادانا در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-19

شرکت پارس پلاستیک خوزستان در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-18

شرکت پلاستیک کار در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-07

شرکت نایلون سپید در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-03-31

شرکت ساپل (SAPEL) در بیست و یکمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (اردیبهشت 95)